V průběhu léta 2010 jsme dokončili instalaci experimentálního hydrolyzéru s expandérem pro zpracování malých vzorků surovin. Zařízení je určeno pro experimentální ověření vhodnosti technologie Termo-Tlaké hydrolýzy pro zvolený typ suroviny. Hydrolyzér je navržen pro tlaky do 12 bar a teploty do 190°C, dokáže tedy simulovat přísnější podmínky než je Metoda 1 dle směrnice ES 1774/2002.

Zařízení slouží jak pro náš vlastní výzkum, tak pro komerční zpracování vzorků pro případné zájemce. Pro bližší informace o možnostech zařízení nás prosím kontaktujte.

Nabízíme:

 • zpracování vzorků surovin metodou Termo-Tlaké hydrolýzy
 • zajištění testů výtěžnosti bioplynu z upravených i kontrolních šarží
 • testy výtěžnosti bioplynu jak kontinuální tak batch testy
 • cena za provedení dle množství a počtu vzorků

Jedná se o tepelně-tlakovou předúpravu a veterinární ošetření organických surovin určených pro bioplynové stanice:

 • BRO biologicky rozložitelný odpad
 • BRKO biologicky rozložitelný komunální odpad
 • VŽP vedlejší živočišné produkty II. a III. kategorie
 • odpady z obchodních řetězců
 • kuchyňské odpady
 • jatečný odpad
 • biologické odpady z potravinářské výroby
 • odpadní látky biologické povahy - kaly, sedimenty
 • zemědělské materiály všech druhů - rostlinné, živočišné i cíleně pěstovaná biomasa

Přínosy Termo-Tlaké hydrolýzy pro bioplynovou stanici:

 • Denaturalizace proteinových struktur
 • Rozmělnění kostí
 • Porušení hemicelulózových vazeb
 • Uvolnění ligninů
 • Uvolnění dobře rozložitelné celulózy
 • Široká škála přijímaných substrátů vč. BRKO a VŽP
 • Navýšení stability fermentačního procesu díky předúpravě suroviny
 • Zpracovaný materiál je sterilizován dle nejpřísnějších požadavků na rizikové materiály
 • Navýšení produkce bioplynu z organické sušiny až o 30% díky předúpravě materiálu na buněčné úrovni
 • Zvýšení obsahu metanu v bioplynu díky odplynění suroviny během procesu TTH, a to až na 72%
 • Snížení množství sulfanů v bioplynu snižuje opotřebení kogenerační jednotky
 • Díky zvýšené výtěžnosti bioplynu dochází ke snížení množství organicé sušiny v digestátu včetně jejích pachových účinků. Z upravené suroviny lze odbourat až 85% organické sušiny
 • Zkrácení doby zdržení materiálu v procesu fermentace o cca 10% díky jeho snadnější stravitelnosti pro metanogenní bakterie
 • Menší požadavky na velikost fermentačního prostoru díky zkrácení doby zdržení
 • Výrazná homogenizace zpracovávaných surovin. S tím je spojená i lepší čerpatelnost a míchatelnost surovin
 • Termický koncept Termo-Tlaké hydrolýzy je autotermní. Teplo pro jeho provoz je získáváno ze spalin kogenerační jednotky, tedy teplo odpadní
 • Stabilnější vlastnosti výsledného digestátu - snížený obsah patogenů a semen plevelů
 • technologie TTH jde nad rámec BAT